Försäljning/överlåtelse

Vad innebär överlåtelse av en bostadsrätt?

Överlåtelse av en bostadsrätt kan ske genom tex försäljning, byte eller gåva, och innebär att äganderätten övergår till en annan person. Innan en överlåtelse kan slutföras måste köparen godkännas som medlem i föreningen. Om medlemskapet inte beviljas av styrelsen blir överlåtelseavtalet ogiltigt och köparen får inte flytta in.

Här listas förfarandet vid olika typer av överlåtelse:

Överlåtelse genom privat försäljning hos Nabo

 • Tre överlåtelseavtal ska skrivas, ett till säljaren, ett till köparen och ett originalavtal som skickas till Nabo. De vidarebefordrar handlingarna till föreningen för beslut. Om ni använder ett annat överlåtelseavtal än Nabos behövs en separat ansökan om medlemskap.
 • Säljare och köpare meddelas föreningens beslut per brev.

Överlåtelse genom försäljning via mäklare

För föreningens del är det Nabo/Mäklarservice som har hand om det administrativa arbetet, inklusive kreditprövning av köpare och registrering av överlåtelsen. Det går alltså snabbast om din mäklare tar direkt kontakt med Nabo/Mäklarservice.

 • Först upprättar mäklaren överlåtelseavtal, hanterar handpenning och kontaktar banken.
 • Mäklaren skickar sedan in originalavtalet samt kompletterande handlingar (exempelvis fullmakt, bouppteckning, anställningsbevis) till Nabo.

Överlåtelse som byte/gåva

Vid gåva är det aldrig några pengar inblandade/någon köpeskilling eftersom bostadsrätten då överlåts just som en gåva.

 • Ett gåvobrev ska upprättas och skickas i original till Nabo. Överlåtaren kan skriva ett eget gåvobrev men det finns också att köpa på bokhandeln.
 • Om gåvotagaren inte är medlem, måste man även bifoga en ansökan om medlemskap

Överlåtelse genom arv

När en bostadsrättshavare har avlidit kan det bli aktuellt med en övergång av bostadsrätten genom arv eller arvskifte. Överlåtelseavgift debiteras vid arv.

När en person har avlidit görs alltid en bouppteckning. Bouppteckningen är en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder, denna registreras hos Skatteverket. Vid ett arvskifte delas den avlidnes egendom upp mellan både arvingar och testamentstagare. Finns det bara en arvinge/testamentstagare gäller registrerad bouppteckning som underlag för ägarbytet.

Överlåtelse genom bodelning

Du kan även överta en bostadsrätt genom bodelning. Till exempel efter skilsmässa ska makarnas gemensamma egendom delas mellan dem. Detta sker genom en bodelning. Överlåtelseavgift debiteras vid bodelning.

 • En kopia av bodelningsavtalet ska skickas till Nabo.

Överlåtelseavgift

Vid överlåtelse tar Nabo ut en administrativ avgift enligt föreningens stadgar (§ 5 Övriga avgifter) vilken debiteras bostadsrättshavaren. Av stadgarna framgår att föreningen äger rätt att ta ut en överlåtelseavgift på 2,5 % av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet fastställs årligen av SCB på uppdrag av regeringen. Prisbasbeloppet varierar från år till år.

Pantsättningsavgift

Om bostaden är belånad ska bostadsrättshavaren enligt stadgarna betala en pantsättningsavgift på 1 % av ett prisbasbelopp. Föreningen är enligt bostadsrättslagen skyldig att hålla reda på belåningsgraden för alla bostadsrätter och avgiften täcker de administrativa kostnaderna för detta.

Nabos adress

För alla överlåtelser som sker utan mäklare skickas övelåtelsehandlingar samt medlemsansökan till följande adress:

Nabo Group AB
Kabyssgatan 4D
120 30, Stockholm

Att tänka på som säljare

Tillstånd för överlåtelse

Om lägenheten, dvs andelen i föreningen med därtill hörande nyttjanderätt, är pantsatt, så innebär det att du inte utan kreditgivarens medgivande får överlåta eller avsäga dig nyttjanderätten.

En juridisk person får inte utan samtycke av föreningens styrelse förvärva bostadsrätt till en lägenhet (stadgar §12).

Tillsyn

Föreningen har tagit fram uppdaterade ritningar över våra fastigheter. För att dessa successivt även ska innehålla uppdaterad information om vilka förändringar som gjorts i respektive lägenhet så genomförs en tillsyn vid försäljning. Då kontrolleras även andra delar som föreningen är ansvarig för. Föreningens förvaltare tar i samband med försäljning kontakt med säljaren för att boka en tid för tillsyn. Vid en tillsyn av lägenheten kontrolleras följande:

 • Att lägenheten är utrustad med brandvarnare
 • Eventuella ändringar av väggar samt rördragning gentemot original.
 • Termostater
 • Ventilation
 • Nycklar
 • Att internetuttaget i hallen är intakt
 • Att TV-uttaget och tillhörande kabel i vardagsrummet är intakt
 • Droppskydd/läckageskydd under diskmaskin, kyl och frys samt att diskmaskinsslangen är upphängd med en bygel.

Slutfaktura för IMD

På överlåtelsedagen sker en automatisk avräkning för förbrukning av el och vatten. Detta sköts av förvaltaren som skickar ut en slutfaktura till dig som flyttar ut.

Informera om lägenheten och föreningen

Vid överlåtelse av en av en lägenhet är det en hel del information som mäklaren och presumtiva köpare är intresserade av. Delar av denna information är tillgänglig på hemsidan. Annat – bl.a. planlösning – är sådant som du själv måste se till att tillhandahålla. Övergripande information om mäklare och de regler som gäller för fastighetsmäklare hittar du hos:

Nycklar

I samband med tillträdet ska du överlämna samtliga nycklar beskrivna här:
https://brfhanaholm.se/information/#nycklar

Bredband (Bahnhof)

Vid utflyttning, var vänlig och kontakta Bahnhofs kundservice på 010 – 510 00 00. De raderar då dina kunduppgifter och gör därmed att nyinflyttade personen kommer till registreringssidan och kan registrera sig på nytt.

Garage/p-plats

En garage/p-plats i föreningen sägs inte upp automatiskt vid överlåtelse utan måste sägas upp separat hos Nabo (inte föreningen) För uppsägningstid, se hyreskontraktet (vanligtvis 3 månader). En garage/p-plats övergår inte till den nye ägaren. För mer info, se:
https://brfhanaholm.se/information/#parkering

Cykelförråd

När du flyttar ut ska samtliga tillhörigheter från cykel- och barnvagnsförråd tas bort.

Förråd i källaren och på vinden

Säljaren ansvarar för att informera köparen om vilket/vilka förråd hen har blivit anvisad av föreningen och var i fastigheten dessa finns. Säljaren ansvarar också för att vid flyttningen tömma och städa förråden samt att under hela överlåtelseperioden ha dem fortsatt låsta.

Viktigt att lämna kvar

Våtrumsintyg, eventuellt ny planritning, info om eldragning och andra viktiga handlingar som rör lägenheten ska överlämnas till köparen vid överlåtelsen. Givetvis lämnas fungerande brandvarnare kvar, liksom bruksanvisningar för vitvaror i kök och alla nycklar till bostaden, fastigheten och postfack/tvättstuga.

Att tänka på som köpare

Undersökningsplikt och besiktning av lägenheten

Utöver ovan beskriven tillsyn görs ingen inspektion av bostadsrätten vid en överlåtelse. Medlemmen, säljaren, svarar gentemot köparen för bostadens inre skick. Ytterst är det köparen som genom sin undersökningsplikt före köpet försäkrar sig om bostadens presenterade standard och skick.

Mäklaren har som plikt att uppmana köparen att undersöka lägenheten innan köp. Statistiken talar dock för att uppemot 95% av alla köpare struntar i professionell besiktning och har då förverkat rätten att hävda dolda fel i många fall. Det är givetvis bra om säljaren redovisar kända fel och brister i lägenheten men som köpare ska du vara medveten om att säljaren inte är skyldig att göra det.

För att du som blivande medlem i föreningen ska få en bra start på ditt boende rekommenderar vi starkt att man anlitar en oberoende firma för bostadsrättsbesiktning. Hör gärna med ditt försäkringsbolag vilka krav du bör ställa vid ett köp i god tid innan det genomförs. En besiktning kostar inte många tusenlappar (en obetydlig utgift jämfört med köpeskillingen) och kan spara dig som köpare mycket tid, pengar och huvudvärk.

Föreningen har försökt samla så mycket information som möjligt här på hemsidan men om det är något som saknas så är vi tacksamma för alla förbättringsförslag. Vi nås bäst på styrelsen@brfhanaholm.se

Förråd i källaren och på vinden

Till din lägenhet hör ett källarförråd och i många fall ett vindsförråd. Säljaren/mäklaren skall ha visat dig var de finns. Förråden skall vara låsta även om de inte används, detta för att undvika att övriga boende ställer skräp där, något som tyvärr är vanligt vid utflytt. Det är lägenhetshavaren som ansvarar för att förrådsdörrarna är försedda med lås.

Nycklar

I samband med tillträdet ska tidigare ägaren överlämna samtliga nycklar beskrivna här:
https://brfhanaholm.se/information/#nycklar