Allmän information

Här hittar du information om hur saker fungerar hos oss på Hanaholm 789.
Se också våra ordningsregler för vad man får och inte får göra och kontakter för ytterligare information, frågor och felanmälan.

Adresser

Fullständig adress är Roslins väg 14 A-C (postnummer 217 55), Tessins väg 8 A-B (postnummer 217 58) eller Kilian Zollsgatan 15 A-D (postnummer 217 56) och ort Malmö.

Lägenhetsnumren i föreningens lägenhetsförteckning är tresiffriga, där första siffran anger vägen (lgh 7xx för Tessins väg 8 A-B, lgh 8xx för Roslins väg 14 A-D och lgh 9xx för Kilian Zollsgatan 15 A-D). Föreningens lägenhetsnummer är unikt för varje lägenhet.

Folkbokföringens lägenhetsnummer är fyrsiffrigt och bara unikt i varje trapphus, därför förekommer det flera gånger bland lägenheterna i föreningen. De två första siffrorna anger vilket våningsplan bostaden ligger på. Entréplanet sätts till 10. Även om ett våningsplan skulle ligga en halvtrappa upp från entrén, räknas det som entréplan. IMD står för Individuell Mätning och Debitering och infördes av föreningen under 2020 för att mer rättvist kunna distribuera kostnaderna för mätslagen el, kall- och varmvatten och samtidigt kunna ge besparingar för både föreningen samt de boende.
Våningsplan ovanför entréplanet numreras 11, 12 etc. och nedanför 09, 08 etc. De två sista siffrorna anger bostadens placering inom våningsplanet. När man kommer upp till ett våningsplan, till exempel 11, börjar numreringen med 1101 vid den bostad som ligger till vänster om trappan och fortsätter medsols. Vill du veta mer om numreringen, se Lantmäteriets exempel på numrering.

Styrelsens adress

Styrelsen Hanaholm 789
Tessins väg 8A
217 58 Malmö

Allmänna avgifter

Vid överlåtelse av lägenheten tar föreningen ut en överlåtelseavgift på 2,5% av prisbasbeloppet (1183 kr för 2020) av köparen.

Vid pantsättning av lägenheten tar föreningen ut en avgift på 1% av prisbasbeloppet (473 kr för 2020).

Vid uthyrning i andra hand tillkommer en årlig avgift om 10% av ett prisbasbelopp (4730 kr för 2020). Observera att andrahandsuthyrningar måste godkännas av styrelsen.

Bredband

För mer info, se https://brfhanaholm.se/bredband/

Föreningen har ett fastighetsnät och erbjuder alla medlemmar 1 Gbit/s från Bahnhof via ett uttag i hallen i varje lägenhet (den tekniska benämningen är FTTB, med fiber till fastigheten, Cat 6 vidare till lägenheterna). Kostnaden för bredband är obligatorisk och anges som en separat post på månadsavin.

Tele2 erbjuder även internettjänster via fastighetsnätet för kabel-tv (koaxial).

Cykel och barnvagn

Cyklar och barnvagnar parkeras i cykelrum och cykelställ respektive barnvagnsrum. Pga brandsäkerhetsskäl får de inte parkeras i portar, källargångar, på gräsmattor eller i trapphuset. Allt som är felparkerat tas bort utan avisering.

Cykelrum och cykelställ är till för hela och funktionsdugliga cyklar. Rensning kan ske utan avisering. Har du en cykel som inte uppfyller kraven får du t ex förvara den i ditt lägenhetsförråd. Förvaras det andra saker i cykel- och barnvagnsrum rensas det utan avisering.

El

I och med renoveringen av elstammar under 2019 förbereddes för trefas in till varje lägenhet och mätarblocken har placerats i anslutning till varje trapphus. Vidare finns gemensamma elnät- och elhandelsavtal med IMD (individuell mätning och debitering).

Eldning i öppen spis (trivseleldning)

Följande tre punkter gäller för sk trivseleldning i öppen spis:

Viktigt att tänka på förutom informationen ovan är att den som eldar räknas som verksamhetsutövare gällande eldningen och är ansvarig för att inte orsaka några hälsorisker med sin eldning. Om störning och klagomål uppstår så ska detta tas på största allvar och avhjälpas. Ifall miljöförvaltningen startar ett ärende efter en anmälan, till exempel från en granne till någon som eldar så är den som eldar skyldig att utföra utredningar som visar att de inte orsakar några hälsorisker med sin eldning. Malmö stad kan förelägga om utredningar som den som eldar får beställa och betala, utöver det tillkommer, i befogade ärenden (till exempel om egenkontrollen varit bristande räknas ärendet som befogat) en tillsynsavgift för nedlagt handläggningstid på 1120:- kronor i timmen (2019 års taxa).

På grund av detta är det viktigt att den som eldar känner till sina skyldigheter, vidtar lämpliga försiktighetsmått samt följer de riktlinjer som finns. En god kommunikation med grannar som riskerar att utsättas för rök är såklart viktig för att förhindra att ett ärende kommer till styrelsen eller miljöförvaltningen.

Förråd

Förrådsmärkning
Förrådsmärkning

Föreningen förfogar över ett antal förråd i källare och på vindar. Varje lägenhet har blivit anvisad ett av föreningen uppmärkt förråd av varje slag (vind + källare). Märkningen består av en gul skylt med lägenhetens unika tresiffriga nummer. Förråden låses med hänglås vilket lägenhetshavaren ansvarar för. Denne är ansvarig för att förråden töms och städas vid avflyttning samt att förråden förblir låsta även om de är står tomma, detta för att undvika att de tas i anspråk av någon annan eller belamras med saker.

Alla utrymmen utanför förråden ska hållas fria. Ingenting får förvaras utanför anvisad plats vare sig i källar- och vindsgångar eller i trapphus. Bortforsling av obehörigt material bekostas av ägaren/förrådsinnehavaren.

Förvaring av brandfarliga varor i förråd och lägenhet

VindsförrådIngen förvaring får ske.
Varje lägenhetSprayburkar och gasolflaskor av högst 5 liters storlek.
Brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.
KällarförrådIngen förvaring får ske.
Källa: Brandsäkerhet i flerbostadshus (MSB)

Försäkring

Bostadsrättsföreningen har tecknat två försäkringar. Dels är fastigheterna fullvärdesförsäkrade och dels finns ett s.k. bostadsrättstillägg. Detta innebär att du som bostadsrättsinnehavare inte själv behöver teckna något tillägg till er hemförsäkring.

Som bostadsrättsinnehavare har du ansvar för alla ytskikt i lägenheten. Uppstår då exempelvis en vattenskada så skulle du som ansvarig för ytskikten drabbas av föreningens höga självrisk. Bostadsrättstillägget har en betydligt lägre självrisk, 1.500 kr. Sen är det som alla vet åldersavskrivningar m.m. som gör att det ändå kostar en del. Grundprincipen skall alltid vara att man inte skall hamna i en bättre situation efter skadan än före. Om kakel i ett badrum som är 40 år gammalt blir förstört eller måste bytas vid en vattenskada, kan man som bostadsrättsinnehavare inte räkna med att utan kostnad få helt nytt kakel.

Eftersom vattenskador är den vanligaste skadeorsaken är det oerhört viktigt att man alltid anmäler till föreningen när man skall renovera badrum och att man säkersIMD står för Individuell Mätning och Debitering och infördes av föreningen under 2020 för att mer rättvist kunna distribuera kostnaderna för mätslagen el, kall- och varmvatten och samtidigt kunna ge besparingar för både föreningen samt de boende.täller att det är våtrumsbehöriga hantverkare som utför arbetet. Om olyckan ändå är framme och det sker en skada skall detta anmälas snarast möjligt, lämpligast till någon i styrelsen som sedan anmäler till försäkringsbolaget.

Det är viktigt att understryka att man som lägenhetsinnehavare själv behöver teckna en vanlig hemförsäkring, dels för att få skydd för sitt lösöre men också för att man på köpet får en ansvarsförsäkring samt en rättsskyddsförsäkring. Det är av yttersta vikt att man som lägenhetsnnehavare har en giltig hemförsäkring. Föreningen ersätter inga skador vållade genom bristande tillsyn eller annat i enlighet med de stadgar som gäller för föreningen.

Detta gäller även bristande underhåll av t ex våtrum. Är du oförsäkrad är du ändå ekonomiskt ersättningsskyldig för de skador som har uppkommit. Det är även din egen hemförsäkring som bekostar annat boende om du råkar ut för en stor skada i lägenheten, t ex vattenskada eller brand.

Du har också en skyldighet att anmäla skador på installationer i din lägenhet, som du inte har direkt ansvar för att åtgärda, t ex läckande kran, otät koppling, läckande element, fel och slitage på el-kontakter som “sprakar” till ibland o.s.v. Om du inte omgående anmäler detta kan du bli ersättningsskyldig för de skador som uppstått genom din underlåtenhet.

Förvaltning

Lars Hansson i Skåne AB har genom avtal uppdraget att förvalta och sköta föreningens egendom.
Ring vardagar 040-496955
Måndag – Fredag
7.00–16.00
E-post: larshansson.iskane@telia.com

Nabo har genom avtal uppdraget att förvalta föreningens ekonomi.
Logga in här.
Maila: boende@nabo.se
Eller ring: 010-288 00 27
Måndag – Fredag
09:00-12:00

Gemensamma utrymmen

I varje hus finns separata rum för cykelparkering och barnvagnar. Det finns ett hobbyrum i källaren på Kilian Zollsgatan 15D som alla kan nyttja. Man kommer in i hobbyrummet med den vanliga källarnyckeln. Föreningen har fem takterrasser/piskbalkonger.

Månadsavgifter

I månadsavgiften ingår värme, grundutbud med TV-kanaler från Tele2 samt bostadsrättstillägg för hemförsäkringen. Bredband 1000 Mbit/s från Bahnhof tillkommer som separat post. Föreningen tillämpar IMD (individuell mätning och debitering) för mätslagen el, kall- och varmvatten och dessa specificeras separat på avgiftsavin en gång per kvartal.

Avier för månadsavgifterna skickas ut av Nabo och förfaller en vecka innan månadsskiftet. Avierna finns tillgängliga på Nabos portal där du även styr hur du vill faktureras (inloggning med BankID):
https://portal.nabo.se/avisering/

Vid överlämning gäller att betalningsansvaret tillhör den som äger lägenheten den förste i månaden. Vid överlämningar mitt i en månad betalar säljaren för hela månaden men säljare och köpare kan t.ex. själva bestämma att addera avgiften för köparens del av månaden på köpesumman.

Namnskyltar

Även om det är möjligt att själv byta namn-etiketten på utsidan av postfacket så finns namnen även på fler ställen, inkl. en etikett innanför luckorna som brevbäraren ser, och i listan vid porttelefonen. Kontakta därför Nabo för att få namn tillagda, borttagna, eller ändrade. Det är ju också snyggare med samma stil på alla lapparna.

Detta gäller så klart även för andrahandsuthyrningar eller inneboende som vill kunna ta emot post och besökare. Föreningen godkänner inte att tillfälliga klisterlappar, skyltar eller liknande med namn monteras på dörrar eller postfack. Meddela hyresgästen att denna skall lägga till c/o-adress till sina vanliga adressuppgifter.

Vid överlåtelser av lägenheter använder vi namnen från kontraktet om inget annat meddelats till oss. Om det ska vara andra namn (t.ex. fler familjemedlemmar) så kontakta gärna Nabo innan ni flyttar in.

Nycklar

Under 2022 har skalskyddet till våra hus ersatts med ett digitalt system med passerbricka. Samtliga lägenheter erhöll minst fem passerbrickor. De tidigare fastighetsnycklarna används fortsatt till gemensamma utrymmen i fastigheten som barnvagnsrum och tvättstuga samt sopstationerna utanför respektive hus. Till postfacket och tvättstugebokningen är det separata nycklar.

Entrédörrarna på husens framsida går även att öppna med passerkod eller via porttelefon.

Inga huvudnycklar finns (varken i föreningen eller hos Nabo) som passar till lägenhetsdörrarna. Det betyder att fastighetsskötare eller servicepersonal inte kan komma in själva utan måste bli insläppta om de behöver utföra arbete i lägenheterna.

Ursprungligt antal nycklar tilhörande varje lägenhet är:

 • 2 st blå Kabanycklar som går till entré och gemensamma utrymmen i fastigheten samt sopstationerna (3 st om man har man gemensamma nycklar till fastighet och lägenhetsdörr)
 • 2 st nycklar till postfacket
 • 2 st nycklar till bokningstavlan i tvättstugan
 • 5 st passerbrickor

Observera att vid en överlämning kan antalet nycklar variera om tidigare ägare har tappat bort eller kopierat upp fler nycklar/passerbrickor. Fastighetsnycklarna är kopieringsskyddade men går att beställa via Nabo. Lägenhetsinnehavaren står för eventuella kostnader i samband med anskaffandet av nya nycklar/passerbrickor enligt följande prislista:

 • Passerbricka: 70 kronor/st
 • Fjärrkontroll garage: 500 kr/st
 • Fastighetsnyckel: aktuellt pris från leverantör

Parabol

Föreningen är restriktiv med godkännande av parabolantenn. Hör av dig till oss på styrelsen@brfhanaholm.se för diskussion.

Parkering

Föreningen förfogar över 84 garageplatser samt 3 p-platser på markplan, med separat kö som hanteras av Nabo. Garage- och p-platserna är tillgängliga för personer utanför föreningen men medlemmar har förtur i kösystemet. Avgiften för parkeringsplatserna är följande:

 • Garageplats bil: 500 kr/mån för medlemmar och 720 kr/mån för icke-medlem
 • Garageplats MC & lådcykel: 260 kr/mån
 • P-plats utomhus: 350 kr/mån för medlemmar och 437,50 kr/mån för icke-medlem

Icke medlemmar debiteras moms på ovanstående belopp.

Intresseanmälan för garage- och parkeringsplats för boende sker enklast via nabo.se där man som inloggad kan ställa sig i kö. För återlämnande/hämtning av garagenyckel vänder man sig till också till Nabo.

 • Det tillkommer en administrativ avgift vid nyregistrering samt vid byte av plats, då ett nytt avtal måste upprättas.
 • Avtalet sägs inte upp per automatik vid utträde ur föreningen.
 • Observera uppsägningstiden för avtalet

Förvaring av brandfarliga varor i garage:

Fristående gemensamhetsgarageFordon med tank och reservdunk.
Ingen brandfarlig gas.
Brandfarlig vätska i lös behållare, förutsatt att den är oåtkomlig för obehöriga.
Källa: Brandsäkerhet i flerbostadshus (MSB)

Porttelefon

Porttelefonen är kopplad till telenätet vilket betyder att du kan prata med din besökare via din telefon även när du inte är hemma. Du kan ha två olika namn och telefonnummer i porttelefonen om du önskar.

OBS!
Meddela vår förvaltare Nabo ditt telefonnummer så att de kan programmera porttelefonen, annars är risken stor att det ringer i tidigare lägenhetsinnehavares telefon när du får besök.

Så här fungerar porttelefonen

När ett samtal kommer från porten ringer din telefon som vanligt. När du lyfter luren hörs en melodi som signalerar att samtalet kommer från porten. När du har talat med besökaren bestämmer du om du vill öppna porten eller inte. Tryck 5 för att öppna och 0 för att låta bli att öppna porten.

Så här gör besökaren

Ditt kortnummer finns anslaget på namntavlan bredvid portapparaten nere i porten. Besökaren trycker först på knappen B på knappsatsen, följt av antingen ditt kortnummer eller ditt riktiga telefonnummer. Tala om för vänner och bekanta hur de ska göra för att få kontakt med dig via porttelefonen.

Postfack

Post och tidningar levereras till postfack i husens entréer. Till varje lägenhet tillhör 2 st nycklar för postfacket.

Större paket leveras till något av ombuden i närområdet.

Reklam och oönskade informationsblad skall såklart inte läggas på golvet i entrén utan i pappersåtervinningen. Vissa tidningar räknas som samhällsinformation och distribueras även om man inte har beställt dem. Se Reklam & gratistidningar för att slippa alla utskick.

Reklam & gratistidningar

Konsumentverket har bra information om hur man enkelt avsäger sig reklam och andra utskick. Informationen neda är hämtad från Konsumentverkets webbplats Hallå konsument!.

Adresserad reklam

Registrera dig hos Nix adresserat som är en tjänst för dig som inte vill ha direktreklam som sänds med vanlig post.

Oadresserad reklam

Sätt en skylt på brevlådan med till exempel texten “Ingen reklam, tack”. Samhällsinformation, som kommunala informationsblad och gratis lokaltidningar, får du ändå.

Utskick av samhällsinformation faller under tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen vilket gör att du inte kan välja bort att få den i brevlådan. Får du utskick som utger sig för att vara samhällsinformation men som i själva verket är reklam kan du anmäla det till Konsumentverket.

Gratistidningar

Sätt upp en skylt med texten ”Nej tack till gratistidningar”. Du kan inte välja att få vissa gratistidningar. 

Vill du slippa både reklam och gratistidningar kan du till exempel sätta upp en skylt på brevlådan med texten ”Nej tack till reklam och gratistidningar”.

Städning

Städning av trapphus, källare samt tvättstuga torkrum utförs av ISS. Schemat för städningen som är anslaget i varje trapphus/tvättstugorna följer i regel det här intervallet:

 • Trappstädning sker 1 gång varje vecka
 • Tvättstugor/torkrum städas 1 gång varannan vecka
 • WC i källare städas 1 gång varje månad
 • Källargångar städas 1 gång varannan månad

Säkerhetsdörr

Föreningen har vid ett tillfälle gett medlemmarna chansen att vara med vid upphandling av säkerhetsdörrar. Det var inte alla lägenhetsinnehavare som nappade på erbjudandet och därför finns det fortfarande lägenheter bestyckade med äldre varianter av ytterdörr. Vill man byta till säkerhetsdörr idag går det utmärkt men som medlem står man själv för inköp och installation. Föreningen har specifika krav på utformingen av ytterdörrens utsida för att få ett enhetligt uttryck i trapphusen.

Vid utbyte av ytterdörr skall det vara: Daloc S23 alternativt S43. Faner i ”Golden oak”. Annan dörr skall godkännas av föreningen innan installation.

Takterrass/piskbalkong

Då det är få som använder piskbalkongerna till att piska mattor vill föreningen att de ska kunna utnyttjas av våra medlemmar på andra sätt.

 • Välkomna att bidra med växter och möbler som vi alla kan använda men undvik att lämna kvar skräp och cigarettfimpar.
 • Bjud gärna upp vänner (max 20 personer får vistas där åt gången) men låt husdjuren stanna hemma.
 • Det är tillåtet att använda elektrisk grill men av säkerhetsskäl är det förbjudet att använda kol- eller gasolgrill.
 • Mellan kl 22-07 vill vi att ljudniviån hålls nere precis som om det vore er egen balkong.
 • Dörren ska vara stängd och belysningen släckt när man lämnar balkongen.

TV

Analogt grundutbud från Tele2 (f.d. Comhem) ingår i månadsavgiften. Ytterligare TV-kanaler kan fås genom att teckna eget avtal med Tele2:

https://www.tele2.se/kundservice/tv-och-play/kanalutbud

Som boende i föreningen har du även tillgång till Tele2 Play där du kan se dina tv-kanaler i din mobil, surfplatta och dator i hela EU:

https://www.tele2.se/tv/play-grundutbud

Tvättstuga

I källaren i varje hus finns en tvättstuga med två bokningsbara tvättrum och torkrum. Tre tvättider finns per dag och bokas via tavlan utanför tvättstugan. Till varje lägenhet tillhör en bokningsmarkör med 2 st nycklar.

I våra tvättstugor finns det bokningsbara tider mellan kl 07-19 och bokning görs på tidbokningstavlan i respektive tvättstuga. Har du tappat bort din bokningsnyckel så beställs ny från vår förvaltare till självkostnadspris. Det är inte tillåtet att ”abonnera” på en tvättid, dvs. markera samma tvättid vecka ut och in.

Bokad tvättid gäller en timme in i bokad tid. Har inte tvättning påbörjats, eller på annat sätt annonserats att man tänker utnyttja tiden senare, så är det fritt för övriga boende att utnyttja tvättstugan. Är du färdig före din sluttid, vänligen lämna dörren öppen. Kan du inte tvätta din bokade tid, ta bort din markering på tavlan så någon annan kan utnyttja tiden. Torkrummen kan disponeras upp till en timme efter avslutad tvättid. Givetvis lämnar du tvättstugan och torkrummen i städat skick.

I anslutning till varje tvättstuga finns även en mangel och lakansstträckare som är fritt att disponera utan bokning. Självklart är det inte tillåtet att förvara saker där utan styrelsens medgivande.

Vatten/värme/avlopp

Vatten, värme, och avlopp ingår för närvarande i månadsavgiften. I och med det pågående bytet av tappvattenstammar planeras för IMD (individuell mätning och debitering) av vattenförbrukning.

Separata avstängningventiler för respektive lägenhets kall-och varmvatten sitter i trapphuset och kan hanteras av fackman. Man behöver alltså inte stänga av stammen för hela trapphuset vid arbete.

Värmesystemet, inkl. radiatorerna i lägenheterna, är föreningens ansvar och ska aldrig ändras eller luftas av enskilda boende. 

Avloppen i lägenheten är den boendes ansvar medan avloppsstammarna som används av flera lägenheter är föreningens ansvar. Tänk på att inte hälla fett i avloppet då det stelnar när det svalnar och kan orsaka stopp.

Ventilation

Se sidan om Ventilation