Allmän information

Här hittar du information om hur saker fungerar hos oss på Hanaholm 789.
Se också våra ordningsregler för vad man får och inte får göra och kontakter för ytterligare information, frågor och felanmälan.

Adresser

Fullständig adress är Roslins väg 14 A-C (postnummer 217 55), Tessins väg 8 A-B (postnummer 217 58) eller Kilian Zollsgatan 15 A-D (postnummer 217 56) och ort Malmö.

Lägenhetsnumren i föreningens lägenhetsförteckning är tresiffriga, där första siffran anger vägen (lgh 7xx för Tessins väg 8 A-B, lgh 8xx för Roslins väg 14 A-D och lgh 9xx för Kilian Zollsgatan 15 A-D). Föreningens lägenhetsnummer är unikt för varje lägenhet.

Folkbokföringens lägenhetsnummer är fyrsiffrigt och bara unikt i varje trapphus, därför förekommer det flera gånger bland lägenheterna i föreningen. De två första siffrorna anger vilket våningsplan bostaden ligger på. Entréplanet sätts till 10. Även om ett våningsplan skulle ligga en halvtrappa upp från entrén, räknas det som entréplan. 
Våningsplan ovanför entréplanet numreras 11, 12 etc. och nedanför 09, 08 etc. De två sista siffrorna anger bostadens placering inom våningsplanet. När man kommer upp till ett våningsplan, till exempel 11, börjar numreringen med 1101 vid den bostad som ligger till vänster om trappan och fortsätter medsols. Vill du veta mer om numreringen, se Lantmäteriets exempel på numrering.

Styrelsens adress

Styrelsen Hanaholm 789
Tessins väg 8A
217 58 Malmö

Fakturaadress

Kundnr: 3085
c/o SBC
Box 5
851 02 Sundsvall

Förvaltning

SBC har genom avtal uppdraget att förvalta och sköta föreningens egendom. I SBCs åtagande ingår ekonomisk och teknisk förvaltning, yttre och inre skötsel av gemensamma ytor och utrymmen, handläggning av brand- och säkerhetsfrågor och jourverksamhet.

Månadsavgifter

I månadsavgiften ingår värme, vatten, grundutbud med TV-kanaler från ComHem samt bostadsrättstillägg för hemförsäkringen.
Bredband 1000 Mbit/s från Bahnhof tillkommer som separat post från och med November 2019.

Avier för månadsavgifterna skickas ut av SBC kvartalsvis i förväg och förfaller en vecka innan månadsskiftet. Har man Kivras digitala brevlåda skickas avierna dit.

Vid överlämning gäller att betalningsansvaret tillhör den som äger lägenheten den förste i månaden. Vid överlämningar mitt i en månad betalar säljaren för hela månaden men säljare och köpare kan t.ex. själva bestämma att addera avgiften för köparens del av månaden på köpesumman.

Andra avgifter

Vid överlåtelse av lägenheten tar föreningen ut en överlåtelseavgift på 2,5% av ett prisbasbelopp (1163 kr för 2019) av köparen.

Vid pantsättning av lägenheten tar föreningen ut en avgift på 1% av ett prisbasbelopp (465 kr för 2019).

Vid uthyrning i andra hand tillkommer en årlig avgift om 10% av ett prisbasbelopp (4650 kr för 2019). Observera att andrahandsuthyrningar måste godkännas av styrelsen.

Parkering

Föreningen förfogar över 78 garageplatser samt 3 p-platser, båda med separat kö som hanteras av SBC. Avgiften för parkeringsplatserna är följande:

  • Garageplats bil: 500 kr/mån för medlemmar och 720kr/mån för icke-medlem
  • Garageplats MC: 160 kr/mån
  • P-plats utomhus: 350 kr/mån för medlemmar och 437,50 kr/mån för icke-medlem

Det tillkommer en administrativ avgift vid nyregistrering samt byte av plats. Vid uppsägning återlämnas nyckeln till SBC.
För att ställa sig i kö för garage/parkeringsplats samt vid återlämnande/hämtning av garagenyckel vänder man sig till Sara Gustafsson på SBC (Sara.Gustafsson@sbc.se).

Tvättstuga

I källaren i varje hus finns en tvättstuga med två bokningsbara tvättrum och torkrum. Tre tvättider finns per dag och bokas via tavlan utanför tvättstugan. Till varje lägenhet tillhör en bokningsmarkör med 2 st nycklar.

I våra tvättstugor finns det bokningsbara tider mellan kl 07-19 och bokning görs på tidbokningstavlan i respektive tvättstuga. Har du tappat bort din bokningsnyckel så beställs ny från SBC till egen bekostnad. Det är inte tillåtet att ”abonnera” på en tvättid, dvs. markera samma tvättid vecka ut och in.

Tvättider:
07.00 – 10.00
10.00 – 13.00
13.00 – 16.00
16.00 – 19.00
19.00 – 21.00 (drop-in, ej bokningsbar)

Bokad tvättid gäller en timme in i bokad tid. Har inte tvättning påbörjats, eller på annat sätt annonserats att man tänker utnyttja tiden senare, så är det fritt för övriga boende att utnyttja tvättstugan. Är du färdig före din sluttid, vänligen lämna dörren öppen. Kan du inte tvätta din bokade tid, ta bort din markering på tavlan så någon annan kan utnyttja tiden. Torkrummen kan disponeras upp till en timme efter avslutad tvättid. Givetvis lämnar du tvättstugan och torkrummen i städat skick.

I anslutning till varje tvättstuga finns även ett mangelrum som är fritt att disponera utan bokning. Självklart är det inte tillåtet att förvara saker där utan styrelsens medgivande.

Andra gemensamma utrymmen

I varje hus finns separata rum för cykelparkering och barnvagnar. Det finns ett hobbyrum i källaren på Roslins väg 14 (detta är dock upptaget av Malmö VVS så länge entreprenaden pågår).

El

I och med renoveringen av elstammar under 2019 förbereds för trefas in till varje lägenhet och mätarblocken är tänka att placeras i anslutning till varje trapphus. Vidare finns planer för gemensamma elnät- och elhandelsavtal med IMD (individuell mätning och debitering).

Bredband

Föreningen har ett fastighetsnät som tillhandahåller internet via ett uttag i hallen i varje lägenhet (FTTB, med fiber till fastigheten, Cat 6 vidare till lägenheterna). Bredbandstjänsten är idag bunden till Telenor och man tecknar indviduellt avtal enligt deras prislsta.

Från och med 24 oktober 2019 kommer driften att tas över av Bahnhof och alla lägenheter kommer att få 1Gbit/s via kollektivavtal. När Bahnhof tar över driften av nätet termineras alla eventuella avtal med Telenor som är knutna till internetuttaget och eventuell bindningstid bortses från. Kostnaden för bredband blir obligatorisk och kommer att anges som en separat post på månadsavin från och med november 2019.

ComHem erbjuder även internettjänster via sitt fastighetsnät (coaxial).

TV

Analogt grundutbud från ComHem ingår i månadsavgiften. Ytterligare TV-kanaler kan fås genom att teckna eget avtal med ComHem.

https://www.comhem.se/kundservice/tv-och-play/analogt-grundutbud

Vatten/värme/avlopp

Vatten, värme, och avlopp ingår för närvarande i månadsavgiften. I och med det pågående bytet av tappvattenstammar planeras för IMD (individuell mätning och debitering) av vattenförbrukning.

För att stänga av vatten till lägenheten behöver man kontakta SBC då kranen sitter i källaren och påverkar flera lägenheter.

Värmesystemet, inkl. radiatorerna i lägenheterna, är föreningens ansvar och ska aldrig ändras eller luftas av enskilda boende. 

Avloppen i lägenheten är den boendes ansvar medan avloppsstammarna som används av flera lägenheter är föreningens ansvar. Tänk på att inte hälla fett i avloppet då det stelnar när det svalnar och kan orsaka stopp.

Nycklar

Nycklarna till ytterdörrarna passar även till gemensamma utrymmen i fastigheten som barnvagnsrum och tvättstuga samt sopstationerna utanför respektive hus. Till postfacket och tvättstugebokningen är det separata nycklar.

Entrédörrarna på husens framsida går även att öppna med passerkod eller via porttelefon.

Inga huvudnycklar finns (varken i föreningen eller hos SBC) som passar till lägenhetsdörrarna. Det betyder att fastighetsskötare eller servicepersonal inte kan komma in själva utan måste bli insläppta om de behöver utföra arbete i lägenheterna.

Ursprungligt antal nycklar tilhörande varje lägenhet är:

  • 2 st blå Kabanycklar som går till entré och gemensamma utrymmen i fastigheten samt sopstationerna (3 st om man har man gemensamma nycklar till fastighet och lägenhetsdörr)
  • 2 st nycklar tll postfacket
  • 2 st nycklar till bokningstavlan i tvättstugan

Observera att vid en överlämning kan antalet nycklar variera om tidigare ägare har tappat bort eller kopierat upp fler nycklar. Fastighetsnycklarna är kopieringsskyddade men går att beställa via SBC. Lägenhetsinnehavaren står för eventuella kostnader i samband med anskaffandet av nya nycklar eller ersättningsnycklar.

Förråd

Till varje lägenhet hör ett källarförråd och ett vindsförråd (vissa avvikelser kan förekomma). Förråden låses med hänglås vilket lägenhetsinnehavaren står för. Denne är ansvarig för att förråden töms vid avflyttning och att förråden förblir låsta även om de är står tomma, detta för att undvika att de tas i anspråk av någon annan eller belamras med saker.

Alla utrymmen utanför förråden ska givetvis hållas fria och ingenting får förvaras utanför anvisad plats vare sig i källar- och vindsgångar eller i trapphus. Bortforsling av obehörigt material bekostas av ägaren/förrådsinnehavaren.

Postfack

Post och tidningar levereras till postfack i husens entréer. Till varje lägenhet tillhör 2 st nycklar för postfacket. Större paket leveras till ombuden Ica Nära på Tessins väg 4, Direkten på Regementsgatan 68B, Direkten Kronprinsen på Mariedalsvägen 32E eller PostNord Företagscenter på samma adress.

Reklam och oönskade informationsblad skall såklart inte läggas på golvet i entrén utan i pappersåtervinningen. Vissa tidningar räknas som samhällsinformation och distribueras även om man inte har beställt dem.

Porttelefon

Porttelefonen är kopplad till telenätet vilket betyder att du kan prata med din besökare via din telefon även när du nte är hemma.

Mellan kl 06.00 och 21.00 alla dagar fungerar ditt kortnummer, övriga tider måste besökaren knappa in ditt telefonnummer. Ditt telefonnummer går, till skillnad från kortnummer, att använda dygnet runt.

OBS!
Meddela fastighetsskötaren ditt telefonnummer så att de kan programmera porttelefonen, annars är risken stor att det ringer i tidigare lägenhetsinnehavares telefon när du får besök.

Så här fungerar porttelefonen

När ett samtal kommer från porten ringer din telefon som vanligt. När du lyfter luren hörs en melodi som signalerar att samtalet kommer från porten. När du har talat med besökaren bestämmer du om du vill öppna porten eller inte. Tryck 5 för att öppna och 0 för att låta bli att öppna porten.

Så här gör besökaren

Ditt kortnummer finns anslaget på namntavlan bredvid portapparaten nere i porten. Besökaren trycker först på knappen B på knappsatsen, följt av antingen ditt kortnummer eller ditt riktiga telefonnummer. Tala om för vänner och bekanta hur de ska göra för att få kontakt med dig via porttelefonen.

Försäkring

Bostadsrättsföreningen har tecknat två försäkringar. Dels är fastigheterna fullvärdesförsäkrade och dels finns ett s.k. bostadsrättstillägg. Detta innebär att du som bostadsrättsinnehavare inte själv behöver teckna något tillägg till er hemförsäkring.

Som bostadsrättsinnehavare har du ansvar för alla ytskikt i lägenheten. Uppstår då exempelvis en vattenskada så skulle du som ansvarig för ytskikten drabbas av föreningens höga självrisk. Bostadsrättstillägget har en betydligt lägre självrisk, 1.500 kr. Sen är det som alla vet åldersavskrivningar m.m. som gör att det ändå kostar en del. Grundprincipen skall alltid vara att man inte skall hamna i en bättre situation efter skadan än före. Om kakel i ett badrum som är 40 år gammalt blir förstört eller måste bytas vid en vattenskada, kan man som bostadsrättsinnehavare inte räkna med att utan kostnad få helt nytt kakel.

Eftersom vattenskador är den vanligaste skadeorsaken är det oerhört viktigt att man alltid anmäler till föreningen när man skall renovera badrum och att man säkerställer att det är våtrumsbehöriga hantverkare som utför arbetet. Om olyckan ändå är framme och det sker en skada skall detta anmälas snarast möjligt, lämpligast till någon i styrelsen som sedan anmäler till försäkringsbolaget.

Det är viktigt att understryka att man som lägenhetsinnehavare själv behöver teckna en vanlig hemförsäkring, dels för att få skydd för sitt lösöre men också för att man på köpet får en ansvarsförsäkring samt en rättsskyddsförsäkring. Det är av yttersta vikt att man som lägenhetsnnehavare har en giltig hemförsäkring. Föreningen ersätter inga skador vållade genom bristande tillsyn eller annat i enlighet med de stadgar som gäller för föreningen.

Detta gäller även bristande underhåll av t ex våtrum. Är du oförsäkrad är du ändå ekonomiskt ersättningsskyldig för de skador som har uppkommit. Det är även din egen hemförsäkring som bekostar annat boende om du råkar ut för en stor skada i lägenheten, t ex vattenskada eller brand.

Du har också en skyldighet att anmäla skador på installationer i din lägenhet, som du inte har direkt ansvar för att åtgärda, t ex läckande kran, otät koppling, läckande element, fel och slitage på el-kontakter som “sprakar” till ibland o.s.v. Om du inte omgående anmäler detta kan du bli ersättningsskyldig för de skador som uppstått genom din underlåtenhet.