Andrahandsuthyrning

Regler för upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand

Från föreningens sida önskar vi att du bor i din lägenhet. Bostadsrättföreningen består av medlemmarna och bygger på att alla deltar aktivt inom föreningen. Det är en viktig förutsättning för en välfungerande bostadsrättsförening.

I en bostadsrättsförening är det viktigt att medlemmarna är motiverade och engagerade i sin bostadssituation. En stor andel andrahandsgäster riskerar att leda till ett mindre engagemang och därmed till väsentliga svårigheter för hela föreningsarbetet. Detta är något som drabbar samtliga medlemmar och inte bara den som hyr ut.

Tillstånd för uthyrning i andra hand

Vi följer hyresnämndens grundregler för andrahandsuthyrning.

För att du ska få lov att hyra ut din bostadsrättslägenhet i andra hand måste styrelsen först godkänna uthyrningen (7 kap 10 § Brl). Detta gäller även uthyrning till närstående (t ex barn eller föräldrar). Föreningen tillåter inte korttidsuthyrning med tjänster som tex Airbnb. Om en lägenhet hyrs ut i andra hand utan tillstånd från föreningen så riskerar såväl lägenhetsinnehavaren som andrahandshyresgästen att bli uppsagda och bostadsrätten förverkas (7 kap 10 § Brl).

Tänk på att om lägenheten (andelen i föreningen) är pantsatt, så måste du ha kreditgivarens (bankens) medgivande för att hyra ut lägenheten i andra hand.

Hur länge kan du hyra ut din bostadsrättslägenhet?

Längden på uthyrningen beror på skälet till uthyrningen. I samband med beviljad andrahandsuthyrning kommer styrelsen att ange för hur lång tid uthyrningen får lov att pågå. Flyttar hyresgästen i förtid ska styrelsen meddelas så att tillståndet för andrahandsupplåtelse återkallas. Innan eventuell ny uthyrning kan ske ska en ny skriftlig ansökan göras till styrelsen med den nya hyresgästens uppgifter. Förbrukad uthyrningsperiod räknas av i det nya tillståndet. En beviljad andrahandsupplåtelse kan i vissa fall förlängas.

Ny ansökan skall lämnas till styrelsen i god tid, senast 2 månader innan den nya hyresgästen flyttar in. Ju längre tid en andrahandsuthyrning har pågått desto starkare skäl behövs för att styrelsen ska samtycka till uthyrningen.

Giltiga skäl för andrahandsuthyrning

För att få hyra ut i andra hand krävs det att du är i en situation där du inte kan använda lägenheten under en viss tid. En medlem i bostadsrättsföreningen får hyra ut sin lägenhet om det föreligger skäl. Skälet ska styrkas med ett vidimerat, verifierbart, intyg från arbetsgivare, studieintyg, sjukintyg eller motsvarande för övriga anledningar. Grundpremissen är att styrelsen alltid ska kunna verifiera att den som hyr ut gör det på goda grunder.

Följande skäl är vanliga:

  • rekreation under viss tid efter sjukdom eller annan oförutsedd händelse,
  • arbete eller studier (som behövs för arbetet) på annan ort,
  • prova på ett sambo-förhållande,
  • militärtjänst.

Avgift för andrahandsuthyrning

Föreningen kommer att ta ut en avgift när en lägenhet hyrs ut i andra hand och kommer att påföras avgiftsavierna. Avgiften uppgår till 10% av ett prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken per år (fördelat per månad eller uthyrningsperiod), enligt stadgarna (§5) och med stöd i lagen (7 kap 10 § Brl).

Hur går man tillväga?

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning ska göras via Nabo-portalen senast 2 månader innan hyresgästen flyttar in. Om styrelsen avslår din ansökan om att hyra ut i andra hand kan du överklaga beslutet till hyresnämnden.

Använd följande formulär för din ansökan:
Ansökan om tillstånd till upplåtelse i andra hand

Förlängning av andrahandsuthyrning

För att styrelsen ska kunna ta ställning till förlängning av andrahandsuthyrning måste medlemmen prestera ett intyg som bekräftar frånvaron för både föregående samt kommande uthyrningsperiod. Ett vidimerat tjänstgörings- eller studieintyg vid arbete eller studier på annan ort (eller motsvarande för övrig frånvaro) skickas till styrelsen i samband med ansökan om förlängning av andrahandsuthyrning.

Beslut om andrahandsuthyrning

Styrelsen kommer att meddela dig skriftligen om beslutet på din ansökan. I beskedet kan även villkor för uthyrningen anges. Efter din ansökan godkänns, önskar styrelsen att ni skicka in en kopia på andrahandskontraktet via NABO-portalen

Skriva andrahandskontrakt

Avtalet för upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand gäller mellan bostadsrättshavaren och andrahandshyresgästen. För att kontraktet inte ska gälla om styrelsen inte godkänner andrahandsuthyrningen föreslås att man inkluderar en formulering liknande:

Ett villkor för detta avtals giltighet är att lägenhetsinnehavaren  före hyrestidens början fått samtycke till andrahandsuthyrning av BRF Hanaholm 789″

Bestämmelser kring uthyrning i andra hand återfinns i hyreslagen (12 kap jordabalken).  Sedan 1 februari 2013 gäller även den s.k. privatuthyrningslagen (Lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad). Den omfattar bostadrättslägenheter, men inte uthyrning i andra hand av hyresrätter. Lagen reglerar hyrans storlek, tvister avgörs efter överklagan till hyresnämnden. Det finns också regler om beskattning av uthyrningen.

Exempel på kontrakt för andrahandsuthyrning från Fastighetsägarna

Fullmakt

Om du befinner dig utomlands eller på annat sätt inte är nåbar under perioden för andrahandsuthyrning behöver du ge lämplig person fullmakt att träda in i ditt ställe gällande frågor som rör föreningen.

Exempel på fullmakt från Fastighetsägarna

Att tänka på före/under uthyrningen

Det praktiska

Tänk på att märka upp eventuella cyklar och barnvagnar ifall vi arrangerar en utrensning medan du är borta. Informera den du hyr ut till om hur tvättstugan, sophantering osv fungerar och om denna webbplats. Det är även viktigt att du informerar oss om du byter telefonnummer/e-mail så att vi kan komma i kontakt med dig.

Uthyraren har ansvaret

Bostadsrättsinnehavarens skyldigheter gentemot föreningen kvarstår även vid en uthyrning. Med andra ord så gäller det att hyresgästen informeras om vad som gäller i föreningen och att denna följer uppmaningar från styrelsen på samma sätt som bostadsrättsinnehavaren skulle ha gjort. Du som hyr ut svarar solidariskt med hyresgästen mot föreningen för eventuella skador, kostnader och/eller förluster som föreningen drabbas av på grund av hyresgästen eller gäst till denna.

När du hyr ut din lägenhet i andra hand så har du fortfarande fullt ansvar för att månadsavgiften betalas och att lägenheten hålls i gott skick. Föreningen rekommenderar att du använder autogirofunktionen eller betalar avgiften själv till föreningen och låter hyresgästen betala hyresbeloppet till dig. Betala . Det är ditt ansvar att den betalas i tid. Även fakturor gällande till exempel el och bredband kan vara bra att betala själv. Då undviker du problem med försenad eller utebliven avgiftsinbetalning, försenings- och inkassoavgifter.

Du är alltså hyresvärd åt din hyresgäst och du är ansvarig för lägenheten trots att du inte själv bor i den under uthyrningsperioden. Om din hyresgäst stör grannarna på ett grovt sätt eller på annat sätt missköter boendet, kan eventuella följder av detta drabba dig själv, t ex genom att du riskerar att bli uppsagd.

Försäkringar

Frågor om ersättning från försäkringsbolag kan bli besvärligt vid andrahandsuthyrning. Vi rekommenderar därför att både den som hyr ut och den som hyr tar kontakt med sina försäkringsbolag och kontrollera vad som gäller. Kontrollera att din hyresgäst har en egen hemförsäkring (skriv gärna in det i hyreskontraktet).

Namnskyltar och adressändring

Föreningen godkänner inte att tillfälliga klisterlappar, skyltar eller liknande med namn monteras på dörrar eller postfack. Kontakta förvaltare för ändring av namnskyltar på brevlåda och uppdatering av porttelefonuppgifter.