Category Archives: Uncategorized

Webbplatsen uppdateras under skalet

Trots få uppdateringar på just den här sidan har föreningens webbplats genomgått en förbättring på många områden. Styrelsen har tagit fasta på vad medlemmar, mäklare och övriga intressenter söker information om och omsatt det i de webbsidor som har tillkommit senaste halvåret. Arbetet pågår kontinuerligt och kommer att resultera i mycket mindre jobb för styrelsen och samtidigt ge medlemmarna en inblick i hur föreningen sköts och vad som är på gång. Vi eftersträvar tydlig information som framtida styrelser och medlemmar enkelt kan ta del av för att underlätta boendet i Hanaholm 789.

Information om stambyte

För er som missade informationsmötet den 16 april kommer här all information i PDF. Malmö VVS kommer innan helgen utannonsera ytterligare tider för nyckelinlämning. Har ni inte redan lämnat era nycklar så är vi tacksamma om ni kan göra detta vid dessa tillfällen. Påminn gärna era grannar också så får vi du smidigt genomförande!

Trevlig helg!

Boendeinformation – stambyte

Kallelse till årsstämma i Hanaholm 789 Brf

Tisdagen den 16 april 2019 på Tuppen (Tessins väg 10C)

Välkomna att närvara vid föreningens årsstämma! Vi inleder kvällen kl 18.00 med information från projektledaren på Malmö VVS samt vår projektledare från SBC angående det pågående projektet med nya tappvattenstammar, renovering av värmesystemet och nya el-stammar. Stämman börjar sedan kl 19.00 med nedan dagordning. Årsredovisning samt revisionsberättelse finns på föreningens hemsida: brfhanaholm.se

Dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Val av stämmoordförande och anmälan av protokollförare
 3. Godkännande av röstlängden
 4. Val av en eller två justerare, tillika rösträknare
 5. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om
  hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska
  disponeras
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
 11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska
  väljas
 12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 14. Val av valberedning
 15. Propositioner och anmälda motioner
 16. Stämmans avslutande

Extrastämma 26 juni

Tisdagen den 26 juni håller vi en kort extrastämma kl 18.00 på innergården med anledning av den uppdatering av stadgar som behöver göras. Efteråt finns det möjlighet att mingla bland grannarna och vi bjuder på korv och trevliga drycker. Anmäl gärna ert deltagande till oss via mail.

Årsstämma måndag 14 maj

Alla föreningens medlemmar är välkomna att närvara vid årsstämman måndagen den 14 maj med start kl 18.00. Vi håller till på möteplatsen Tuppen, Tessins väg 10. Glöm ej att medtaga giltig legitimation.

Det bjuds på kaffe och fralla, och vi inleder med kortare information av vår projektledare från SBC angående förprojekteringen av de kommande renoveringarna.

För mer information se nedan dokument:
Kallelse
Årsredovisning & Revisionsberättelse
Förslag nya stadgar
Budget 
Underhållsplan

Nya rutiner vid renovering av lägenhet

Vi inför nu nya rutiner vid renovering av lägenhet.

Alla renoveringar som innebär mer än ommålning, nya golv, eller liknande ska gå genom styrelsen och godkännas.

Omfattande renoveringar som innebär att väggar ska rivas/flyttas eller där omdragning av ledningar ska göras så kommer detta att skickas vidare till SBC för granskning. Detta till en grundkostnad på 995kr som debiteras lägenhetsinnehavaren.

Läs mer under Renovering av lägenhet

Avfallshantering!

Sen juni 2017 har vi öppnat upp för matavfallssortering och i samband med detta stängt sopnedkasten i trapphusen. Se anvisningar för hur detta ska fungera här: Avfallshantering Brf Hanaholm 789.

Hittills verkar detta fungera väldigt bra och vi hoppas att alla framöver kan hjälpas åt att hålla snyggt vid sopstationerna. Se även till att vika ihop och packa ditt sorterade avfall väl så att vi undviker överfulla kärl och att skräp faller ut på marken vid tömning.
Tack på förhand!

Hälsningar Styrelsen

Årsstämma 2017

Brf Hanaholm 789’s årsstämma 2017 äger rum tisdagen den 25 april kl 18.00 i Tuppens bridge-lokaler på Tessins väg 10C.
Alla medlemmar i bostadsrättsföreningen är hjärtligt välkomna!

För uppdaterad information, vänligen se fliken “Årsstämma” här på hemsidan.