Kallelse till årsstämma i Hanaholm 789 Brf

Tisdagen den 16 april 2019 på Tuppen (Tessins väg 10C)

Välkomna att närvara vid föreningens årsstämma! Vi inleder kvällen kl 18.00 med information från projektledaren på Malmö VVS samt vår projektledare från SBC angående det pågående projektet med nya tappvattenstammar, renovering av värmesystemet och nya el-stammar. Stämman börjar sedan kl 19.00 med nedan dagordning. Årsredovisning samt revisionsberättelse finns på föreningens hemsida: brfhanaholm.se

Dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Val av stämmoordförande och anmälan av protokollförare
 3. Godkännande av röstlängden
 4. Val av en eller två justerare, tillika rösträknare
 5. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om
  hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska
  disponeras
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
 11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska
  väljas
 12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 14. Val av valberedning
 15. Propositioner och anmälda motioner
 16. Stämmans avslutande